Oromo and English Learners' Page

Weather

This page will teach you weather vocabulary in Oromo and English.

English Oromo
weather qilleensa
cloud duumeessa, golgola
cloudy golgolaawaa
rain robuu, bokkaan bu’uu
rainy robaa, bokkaa’aa, lafti rooba
rainbow sabbata gaaloo, sabbata waaqayyoo
sun aduu, biiftuu
sunny adooleessa
snow hancabbii, cabbii, rooba itite
hail jirkaa
fog hurree, qayyota
foggy ka huree qofaa
cold dhaammoochuu
hot owwaa, ow’aa
dry goggogaa, caamaa
wet jituu, dabana