Oromo and English Learners' Page

House

This page will teach you house vocabulary in Oromo and English.

English Oromo
house mana
table limmata
chair barcuma
oven eelee
refrigerator qaabaneeysituu
television televijina
couch, sofa siree
bed siree
lamp faanusa
door balbala
roof mana gubbaa
carpet afata
telephone silkee, telefoona
microwave maaykirooweev
bedroom mana hirriibaa
living room mana saaloonaa
dining room mana nyaataa
kitchen alawaadaa