Oromo and English Learners' Page

Food

This page will teach you food vocabulary in Oromo and English.

English Oromo
food midhaan
bread daabboo
milk elmuu
water bishaan
mango maango
cabbage raafuu
lettuce salaxaa
carrot kaaroota
orange burtukaana
apple habuukaa
rice ruuza
chicken lukkuu
beef foon horii
fish qurxummii qabuu
onion shunkurtaa
lemon xuuxxoo
pasta baastaa