Oromo and English Learners' Page

Family

This page will teach you the names of family members in Oromo and English.

English Oromo
mother haadha
father aabba
sister obboleeytii
brother obboleessa
uncle (father's brother) adeera
uncle (mother's brother) eessuma
aunt (father's sister) adaadaa
aunt (mother's sister) haboo
grandmother akkoo, akkawoo
grandfather akaakoo, abaa gudaa
niece dubrii, abuya
nephew ilma obboleeysa,ilma oboleytii, abuya
cousin dubrii, ilmaan, wasillanii, ilma adeeraa, ilma eeysumaa, ilma haboo, ilma adaadaa
brother-in-law wassoo, wasiila
sister-in-law dumaashii, sayyuu
mother-in-law jaartii soddaa
father-in-law jaarsa soddaa
stepmother aayyadaa
stepfather abbadaa
stepchild ilmoo niitii yoking jaarsa ifii